Release for 3.2.0. Changes since 3.2.0beta1:
[BackupPC.git] / lib / BackupPC / Lang / cz.pm
1 #!/usr/bin/perl
2
3 #my %lang;
4 #use strict;
5 #use utf8;
6
7 # --------------------------------
8
9 $Lang{Start_Archive} = "Spustit Archivaci";
10 $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Ukonèit/Odstranit z Fronty Archivaci";
11 $Lang{Start_Full_Backup} = "Spustit Úplné Zálohování";
12 $Lang{Start_Incr_Backup} = "Spustit Inkremetaèní Zálohování";
13 $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Ukonèit/Odstranit z Fronty Zálohování";
14 $Lang{Restore} = "Obnovit";
15 $Lang{Type_full} = "úplný";
16 $Lang{Type_incr} = "inkrementaèní";
17
18 # -----
19
20 $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mají pøístup k administraènímu nastavení.";
21 $Lang{H_Admin_Options} = "BackupPC Server: Administraèní nastavení";
22 $Lang{Admin_Options} = "Administraèní nastavení";
23 $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
24 \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
25 <br>
26 \${h2("Kontrola Serveru")}
27 <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
28 <input type="hidden" name="action" value="">
29 <table class="tableStnd">
30   <tr><td>Znovu nahrát konfiguraci serveru:<td><input type="button" value="Reload"
31      onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
32               document.ReloadForm.submit();">
33 </table>
34 </form>
35 <!--
36 \${h2("Konfigurace serveru")}
37 <ul>
38   <li><i>Jiná nastavení mohou být zde ... napø,</i>
39   <li>Editace konfigurace serveru
40 </ul>
41 -->
42 EOF
43
44 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Není mo\9ené se pøipojit k BackupPC serveru";
45 $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server_error_message} = <<EOF;
46 Tento CGI skript (\$MyURL) se není schopný pøipojit k BackupPC
47 server na \$Conf{ServerHost} port \$Conf{ServerPort}.<br>
48 Chyba: \$err.<br>
49 Je mo\9ené, \9ee BackupPC server není spu\9atìn nebo je chyba v konfiguraci.
50 Prosím oznamte to systémovému administrátorovi.
51 EOF
52
53 $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
54 \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
55 <form action="\$MyURL" method="get">
56 BackupPC server na <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> port <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
57 není momentálnì spu\9atìn (mo\9ená jste ho ukonèil nebo je\9atì nespustil).<br>
58 Chceste ho spustit?
59 <input type="hidden" name="action" value="startServer">
60 <input type="submit" value="Spustit Server" name="ignore">
61 </form>
62 EOF
63
64 # -----
65
66 $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Status Serveru BackupPC";
67
68 $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF;
69 \${h2(\"Obecné Informace o Serveru\")}
70
71 <ul>
72 <li> PID serveru je \$Info{pid},  na hostu \$Conf{ServerHost},
73      verze \$Info{Version}, spu\9atìný \$serverStartTime.
74 <li> Vygenerování stavu : \$now.
75 <li> Nahrání konfigurace : \$configLoadTime.
76 <li> PC bude pøí\9atì ve frontì : \$nextWakeupTime.
77 <li> Dal\9aí informace:
78     <ul>
79         <li>\$numBgQueue nevyøízených \9eádostí o zálohu z posledního naplánované probuzení,
80         <li>\$numUserQueue nevyøízených \9eádostí o zálohu od u\9eivatelù,
81         <li>\$numCmdQueue pending command requests,
82         \$poolInfo
83         <li>Pool file system was recently at \$Info{DUlastValue}%
84             (\$DUlastTime), today\'s max is \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
85             and yesterday\'s max was \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
86     </ul>
87 </ul>
88 EOF
89
90 $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
91 \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
92
93 <p>
94 \$generalInfo
95
96 \${h2("Probíhající úlohy")}
97 <p>
98 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
99 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
100     <td> Typ </td>
101     <td> U\9eivatel </td>
102     <td> Spu\9atìno </td>
103     <td> Pøíkaz </td>
104     <td align="center"> PID </td>
105     <td align="center"> Xfer PID </td>
106     </tr>
107 \$jobStr
108 </table>
109 <p>
110
111 \${h2("Selhání, která vy\9eadují pozornost")}
112 <p>
113 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
114 <tr class="tableheader"><td align="center"> Host </td>
115     <td align="center"> Typ </td>
116     <td align="center"> U\9eivatel </td>
117     <td align="center"> Poslední pokus </td>
118     <td align="center"> Detaily </td>
119     <td align="center"> Èas chyby </td>
120     <td> Poslední chyba (jiná ne\9e \9eádný ping) </td></tr>
121 \$statusStr
122 </table>
123 EOF
124
125 # --------------------------------
126 $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Výpis Hostù";
127 $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archiv";
128 $Lang{BackupPC_Summary} = <<EOF;
129
130 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
131 <p>
132 <ul>
133 <li>Tento stav byl vygenerován v \$now.
134 <li>Stav úlo\9ei\9atì je \$Info{DUlastValue}%
135     (\$DUlastTime), dne\9aní maximum je \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
136         a vèerej\9aí maximum bylo \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
137 </ul>
138 </p>
139
140 \${h2("Hosté s úspì\9anì provedenými zálohami")}
141 <p>
142 \$hostCntGood hostù bylo úspì\9anì zálohováno, v celkové velikost:
143 <ul>
144 <li> \$fullTot úplných záloh v celkové velitosti \${fullSizeTot}GB
145      (pøed kompresí),
146 <li> \$incrTot inkementaèních záloh v celkové velikosti \${incrSizeTot}GB
147      (pøed kompresí).
148 </ul>
149 </p>
150 <table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
151 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
152     <td align="center"> U\9eivatel </td>
153     <td align="center"> #Plný </td>
154     <td align="center"> Plný Èas (dní) </td>
155     <td align="center"> Plný Velikost (GB) </td>
156     <td align="center"> Rychlost (MB/s) </td>
157     <td align="center"> #Inkr </td>
158     <td align="center"> Inkr èas (dní) </td>
159     <td align="center"> Poslední Záloha (dní) </td>
160     <td align="center"> Stav </td>
161     <td align="center"> #Xfer chyb </td>
162     <td align="center"> Poslední pokus </td></tr>
163 \$strGood
164 </table>
165 <br><br>
166 \${h2("Hosté s \9eádnými provedenými zálohami")}
167 <p>
168 \$hostCntNone hostù s \9eádnými zálohani.
169 <p>
170 <table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cellspacing="1">
171 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
172     <td align="center"> U\9eivatel </td>
173     <td align="center"> #Plný </td>
174     <td align="center"> Plný Èas (dní) </td>
175     <td align="center"> Plný Velikost (GB) </td>
176     <td align="center"> Rychlost (MB/s) </td>
177     <td align="center"> #Inkr </td>
178     <td align="center"> Inkr èas (dní) </td>
179     <td align="center"> Poslední Záloha (dní) </td>
180     <td align="center"> Stav </td>
181     <td align="center"> #Xfer chyb </td>
182     <td align="center"> Poslední pokus </td></tr>
183 \$strNone
184 </table>
185 EOF
186
187 $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
188 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
189 <script language="javascript" type="text/javascript">
190 <!--
191
192     function checkAll(location)
193     {
194       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
195       {
196         var e = document.form1.elements[i];
197         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
198             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
199                 e.checked = true;
200             } else {
201                 e.checked = false;
202             }
203         }
204       }
205     }
206
207     function toggleThis(checkbox)
208     {
209        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
210        cb.checked = !cb.checked;
211     }
212
213 //-->
214 </script>
215
216 \$hostCntGood hostù, kteøí byli zálohováni v celkové velikosti \${fullSizeTot}GB
217 <p>
218 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
219 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
220 <input type="hidden" name="type" value="1">
221 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
222 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
223 <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
224 <tr class="tableheader"><td align=center> Host</td>
225     <td align="center"> U\9eivatel </td>
226     <td align="center"> Velikost zálohy </td>
227 \$strGood
228 \$checkAllHosts
229 </table>
230 </form>
231 <p>
232
233 EOF
234
235 $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
236 \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
237 Nasledující hosté se chystají k archivaci
238 <ul>
239 \$HostListStr
240 </ul>
241 <form action="\$MyURL" method="post">
242 \$hiddenStr
243 <input type="hidden" name="action" value="Archive">
244 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
245 <input type="hidden" name="type" value="2">
246 <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
247 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
248 \$paramStr
249 <tr>
250     <td colspan=2><input type="submit" value="Start the Archive" name="ignore"></td>
251 </tr>
252 </form>
253 </table>
254 EOF
255
256 $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
257 <tr>
258     <td>Umístìní Archivu</td>
259     <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
260 </tr>
261 EOF
262
263 $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
264 <tr>
265     <td>Komprese</td>
266     <td>
267     <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>None<br>
268     <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
269     <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
270     </td>
271 </tr>
272 EOF
273
274 $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
275 <tr>
276     <td>Procent paritních dat (0 = vypnuté, 5 = typické)</td>
277     <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
278 </tr>
279 EOF
280
281 $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
282 <tr>
283     <td>Rozdìlit výstup na</td>
284     <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes</td>
285 </tr>
286 EOF
287
288 # -----------------------------------
289 $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
290         <li>V úlo\9ei\9ati je \${poolSize}GB zahrnujíc \$info->{"\${name}FileCnt"} souborù
291             a \$info->{"\${name}DirCnt"} adresáøù (od \$poolTime),
292         <li>Hashování úlo\9ei\9atì dává \$info->{"\${name}FileCntRep"} opakujících se
293         souborù s nejdel\9aím øetìzem \$info->{"\${name}FileRepMax"},
294         <li>Noèní úklid úlo\9ei\9atì odstranil \$info->{"\${name}FileCntRm"} souborù
295             velikosti \${poolRmSize}GB (kolem \$poolTime),
296 EOF
297
298 # --------------------------------
299 $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC:  Záloha vy\9eádána na \$host";
300 # --------------------------------
301 $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
302 \${h1(\$str)}
303 <p>
304 Odpovìï serveru na: \$reply
305 <p>
306 Vra\9d se na <a href="\$MyURL?host=\$host">domovskou stránku \$host</a>.
307 EOF
308 # --------------------------------
309 $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Zaèátek zálohy potvrzen na \$host";
310 # --------------------------------
311 $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
312 \${h1("Are you sure?")}
313 <p>
314 Chystáte se spustit \$type zálohu na \$host.
315
316 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
317 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
318 <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
319 <input type="hidden" name="doit" value="1">
320 <input type="hidden" name="action" value="">
321 Opravdu to chcete provést?
322 <input type="button" value="\$buttonText"
323   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
324            document.Confirm.submit();">
325 <input type="submit" value="No" name="ignore">
326 </form>
327 EOF
328 # --------------------------------
329 $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Ukonèit potvrzení kopie na \$host";
330 # --------------------------------
331 $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
332
333 \${h1("Jste si jistý?")}
334
335 <p>
336 Chystáte se ukonèit/vyøadit z fronty zálohování na \$host;
337
338 <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
339 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
340 <input type="hidden" name="doit"   value="1">
341 <input type="hidden" name="action" value="">
342 Prosím, nezaèínejte jiné zálohování
343 <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> hodin.
344 <p>
345 Opravdu to chcete provést?
346 <input type="button" value="\$buttonText"
347   onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
348            document.Confirm.submit();">
349 <input type="submit" value="No" name="ignore">
350 </form>
351
352 EOF
353 # --------------------------------
354 $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mají pøistup k frontám.";
355 # --------------------------------
356 $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mohou archivovat.";
357 # --------------------------------
358 $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: Pøehled front";
359 # --------------------------------
360 $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
361 \${h1("Pøehled fronty zálohování")}
362 <br><br>
363 \${h2("Pøehled fronty u\9eivatelù")}
364 <p>
365 Následující u\9eivatelé jsou momentálnì ve frontì:
366 </p>
367 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
368 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
369     <td> Èas do </td>
370     <td> U\9eivatel </td></tr>
371 \$strUser
372 </table>
373 <br><br>
374
375 \${h2("Souhrn fronty v pozadí")}
376 <p>
377 Následující \9eádosti v pozadí jsou momentálnì ve frontì:
378 </p>
379 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
380 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
381     <td> Èas do </td>
382     <td> U\9eivatel </td></tr>
383 \$strBg
384 </table>
385 <br><br>
386 \${h2("Souhrn fronty pøíkazù")}
387 <p>
388 Následující pøíkazy jsou momentálnì ve frontì:
389 </p>
390 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
391 <tr class="tableheader"><td> Host </td>
392     <td> Èas do </td>
393     <td> U\9eivatel </td>
394     <td> Pøíkaz </td></tr>
395 \$strCmd
396 </table>
397 EOF
398
399 # --------------------------------
400 $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Soubor \$file";
401 $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
402 \${h1("Soubor \$file \$comment")}
403 <p>
404 EOF
405 # --------------------------------
406 $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
407 Obsah souboru <tt>\$file</tt>, modifikován \$mtimeStr \$comment
408 EOF
409
410 # --------------------------------
411 $Lang{skipped__skipped_lines} = "[ pøeskoèeno \$skipped øádkù ]\n";
412 # --------------------------------
413 $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nNení mo\9ené otevøít log soubor \$file\n";
414
415 # --------------------------------
416 $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Historie Log Souboru";
417 $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
418 \${h1("Historie Log Souboru \$hdr")}
419 <p>
420 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
421 <tr class="tableheader"><td align="center"> Soubor </td>
422     <td align="center"> Velikost </td>
423     <td align="center"> Èas modifikace </td></tr>
424 \$str
425 </table>
426 EOF
427
428 # -------------------------------
429 $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
430 \${h1("Pøehled nedávných emailù (Øazeno zpìtnì)")}
431 <p>
432 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
433 <tr class="tableheader"><td align="center"> Pøíjemce </td>
434     <td align="center"> Odesílatel </td>
435     <td align="center"> Èas </td>
436     <td align="center"> Pøedmìt </td></tr>
437 \$str
438 </table>
439 EOF
440  
441
442 # ------------------------------
443 $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Prohlí\9eet zálohu \$num pro \$host";
444
445 # ------------------------------
446 $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Obnovit nastavení pro \$host";
447 $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
448 \${h1("Obnovit nastavení pro \$host")}
449 <p>
450 Vybral jste následující soubory/adresáøe z
451 èásti \$share, záloha èíslo #\$num:
452 <ul>
453 \$fileListStr
454 </ul>
455 </p><p>
456 Pro obnovení tìchto souborù/adresáøù máte tøi mo\9enosti.
457 Vyberte si, prosím, jednu z následujících mo\9eností.
458 </p>
459 \${h2("Mo\9enost 1: Pøímá obnova")}
460 <p>
461 EOF
462
463 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
464\9eete spustit obnovení tìchto souborù do
465 <b>\$directHost</b>.
466 </p><p>
467 <b>Varování:</b> jakýkoliv existující soubor, který odpovída tìm,
468 které máte vybrány bude smazán!
469 </p>
470 <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
471 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
472 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
473 <input type="hidden" name="type" value="3">
474 \$hiddenStr
475 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
476 <table class="tableStnd" border="0">
477 <tr>
478     <td>Obnovit souboru do hosta</td>
479     <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
480          name="hostDest">-->
481          <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
482          \$hostDestSel
483          </select>
484          <script language="Javascript">
485          function myOpen(URL) {
486                 window.open(URL,'','width=500,height=400');
487          }
488          </script>
489          <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+document.direct.hostDest.options.value)">Hledej dostupné èásti (NENÍ IMPLEMENTOVÁNO)</a>--></td>
490 </tr><tr>
491     <td>Obnovení souborù do èásti</td>
492     <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
493          name="shareDest"></td>
494 </tr><tr>
495     <td>Obnovit soubory v adresáøi<br>(vztahující se k èásti)</td>
496     <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
497         value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
498 </tr><tr>
499     <td><input type="submit" value="Start Restore" name="ignore"></td>
500 </table>
501 </form>
502 EOF
503
504 $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
505 Pøímé obnovení bylo zakázáno pro hosta \${EscHTML(\$hostDest)}.
506 Vyberte si, prosím, jednu z mo\9eností obnovy.
507 EOF
508
509 # ------------------------------
510 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
511 <p>
512 \${h2("Mo\9enost 2: Stáhnout Zip archiv")}
513 <p>
514\9eete stáhnout Zip archiv obsahující v\9aechny soubory/adresáøe, které
515 jste vybral.  Poté mù\9eete pou\9eít aplikaci, napø. WinZip, k zobrazení
516 nebp rozbalení nìkterého z tìchto souborù.
517 </p><p>
518 <b>Varování:</b> v závislosti na tom, které soubory/adresáøe jste vybral,
519 tento archiv mù\9ee být velmi velký.  Vytvoøení a pøenos archivu mù\9ee trvat
520 minuty, a budete potøebovat dostatek místa na lokálním disku.
521 </p>
522 <form action="\$MyURL" method="post">
523 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
524 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
525 <input type="hidden" name="type" value="2">
526 \$hiddenStr
527 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
528 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Vytvoøit archiv relativní
529 k \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
530 (jinak bude archiv obsahovat plnou cestu).
531 <br>
532 Komprese (0=off, 1=rychlá,...,9=nejlep\9aí)
533 <input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel">
534 <br>
535 <input type="submit" value="Stáhnout Zip soubor" name="ignore">
536 </form>
537 EOF
538
539 # ------------------------------
540
541 $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
542 <p>
543 \${h2("Mo\9enost 2: Stánout Zip archiv")}
544 <p>
545 Archive::Zip není nainstalován, èili nebude mo\9ené stáhnout
546 zip archiv.
547 Po\9eádejte systémového administrátora o instalaci Archive::Zip z
548 <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a>.
549 </p>
550 EOF
551
552
553 # ------------------------------
554 $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
555 \${h2("Mo\9enost 3: Stáhnout Tar archiv")}
556 <p>
557\9eete stáhnout Tar archiv obsahující v\9aechny soubory/adresáøe, které
558 jste vybral.  Poté mù\9eete pou\9eít aplikaci, napø. tar nebo WinZip, k zobrazení
559 nebp rozbalení nìkterého z tìchto souborù.
560 </p><p>
561 <b>Varování:</b> v závislosti na tom, které soubory/adresáøe jste vybral,
562 tento archiv mù\9ee být velmi velký.  Vytvoøení a pøenos archivu mù\9ee trvat
563 minuty, a budete potøebovat dostatek místa na lokálním disku.
564 </p>
565 <form action="\$MyURL" method="post">
566 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
567 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
568 <input type="hidden" name="type" value="1">
569 \$hiddenStr
570 <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
571 <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Vytvoø archiv relativní
572 k \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
573 (jinak bude archiv obsahovat plnou cestu).
574 <br>
575 <input type="submit" value="Stánout Tar soubor" name="ignore">
576 </form>
577 EOF
578
579
580 # ------------------------------
581 $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potvrzení obnovení na \$host";
582
583 $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
584 \${h1("Jsi si jistý?")}
585 <p>
586 Chystáte se zahájit obnovu pøímo do poèítaèe \$In{hostDest}.
587 Následující soubory budou obnoveny do èásti \$In{shareDest}, ze
588 zálohy èíslo \$num:
589 <p>
590 <table class="tableStnd" border>
591 <tr class="tableheader"><td>Originální soubor/adresáø</td><td>Bude obnoven do</td></tr>
592 \$fileListStr
593 </table>
594
595 <form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
596 <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
597 <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
598 <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
599 <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
600 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
601 <input type="hidden" name="type" value="4">
602 <input type="hidden" name="action" value="">
603 \$hiddenStr
604 Obravdu to chce\9a provést?
605 <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
606  onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
607           document.RestoreForm.submit();">
608 <input type="submit" value="No" name="ignore">
609 </form>
610 EOF
611
612
613 # --------------------------
614 $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Obnovit vy\9eádané na \$hostDest";
615 $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
616 \${h1(\$str)}
617 <p>
618 Odpovìï od serveru: \$reply
619 <p>
620 Jít zpìt na <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">domovská stránka \$hostDest</a>.
621 EOF
622
623 $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
624 \${h1(\$str)}
625 <p>
626 Odpovìï od serveru: \$reply
627 EOF
628
629
630 # -------------------------
631 $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Pøehled záloh hosta \$host";
632
633 $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
634 \${h1("Pøehled záloh hosta \$host")}
635 <p>
636 \$warnStr
637 <ul>
638 \$statusStr
639 </ul>
640 </p>
641 \${h2("User Actions")}
642 <p>
643 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
644 <input type="hidden" name="host"   value="\$host">
645 <input type="hidden" name="action" value="">
646 \$startIncrStr
647 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
648  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
649           document.StartStopForm.submit();">
650 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
651  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
652           document.StartStopForm.submit();">
653 </form>
654 </p>
655 \${h2("Pøehled záloh")}
656 <p>
657 Kliknìte na èíslo zálohy pro prohlí\9eení a obnovení zálohy.
658 </p>
659 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
660 <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
661     <td align="center"> Typ </td>
662     <td align="center"> Vyplnìno </td>
663     <td align="center"> Úroveò </td>
664     <td align="center"> Datum spu\9atìní </td>
665     <td align="center"> Doba trvání/minuty </td>
666     <td align="center"> Doba/dny </td>
667     <td align="center"> Cesta serveru zálohy </td>
668 </tr>
669 \$str
670 </table>
671 <p>
672
673 \$restoreStr
674 </p>
675 <br><br>
676 \${h2("Pøehled Xfer chyb")}
677 <br><br>
678 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
679 <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
680     <td align="center"> Typ </td>
681     <td align="center"> Pohled </td>
682     <td align="center"> #Xfer chyby </td>
683     <td align="center"> #\9apatné soubory </td>
684     <td align="center"> #\9apatné èásti </td>
685     <td align="center"> #tar chyby </td>
686 </tr>
687 \$errStr
688 </table>
689 <br><br>
690
691 \${h2("File Size/Count Reuse Summary")}
692 <p>
693 Existující soubory jsou ty, které jsou ji\9e v úlo\9ei\9ati; nové jsou pøidané
694 do úlo\9ei\9atì.
695 Prázné soubory a SMB chyby nejsou poèítány.
696 </p>
697 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
698 <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
699     <td align="center" colspan="3"> Celkovì </td>
700     <td align="center" colspan="2"> Existující soubory </td>
701     <td align="center" colspan="2"> Nové soubory </td>
702 </tr>
703 <tr class="tableheader">
704     <td align="center"> Záloha # </td>
705     <td align="center"> Typ </td>
706     <td align="center"> #Soubory </td>
707     <td align="center"> Velikost/MB </td>
708     <td align="center"> MB/sec </td>
709     <td align="center"> #Soubory </td>
710     <td align="center"> Velikost/MB </td>
711     <td align="center"> #Soubory </td>
712     <td align="center"> Velikost/MB </td>
713 </tr>
714 \$sizeStr
715 </table>
716 <br><br>
717
718 \${h2("Pøehled kompresí")}
719 <p>
720 Výkon komprese pro soubory, které jsou ji\9e v úlo\9ei\9ati a pro novì
721 zkomprimované soubory.
722 </p>
723 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
724 <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
725     <td align="center" colspan="3"> Existující soubory </td>
726     <td align="center" colspan="3"> Nové soubory </td>
727 </tr>
728 <tr class="tableheader"><td align="center"> Záloha # </td>
729     <td align="center"> Typ </td>
730     <td align="center"> Úroveò komprese </td>
731     <td align="center"> Velikost/MB </td>
732     <td align="center"> Komprese/MB </td>
733     <td align="center"> Komprese </td>
734     <td align="center"> Velikost/MB </td>
735     <td align="center"> Komprese/MB </td>
736     <td align="center"> Komprese </td>
737 </tr>
738 \$compStr
739 </table>
740 <br><br>
741 EOF
742
743 $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Pøehled archivù hosta \$host ";
744 $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
745 \${h1("Pøehled archivù hosta \$host")}
746 <p>
747 \$warnStr
748 <ul>
749 \$statusStr
750 </ul>
751
752 \${h2("U\9eivatelské akce")}
753 <p>
754 <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
755 <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
756 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
757 <input type="hidden" name="action" value="">
758 <input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
759  onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
760           document.StartStopForm.submit();">
761 <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
762  onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
763           document.StartStopForm.submit();">
764 </form>
765
766 \$ArchiveStr
767
768 EOF
769
770 # -------------------------
771 $Lang{Error} = "BackupPC: Chyba";
772 $Lang{Error____head} = <<EOF;
773 \${h1("Chyba: \$head")}
774 <p>\$mesg</p>
775 EOF
776
777 # -------------------------
778 $Lang{NavSectionTitle_} = "Server";
779
780 # -------------------------
781 $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
782 \${h1("Prohlí\9eení záloh pro \$host")}
783
784 <script language="javascript" type="text/javascript">
785 <!--
786
787     function checkAll(location)
788     {
789       for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
790       {
791         var e = document.form1.elements[i];
792         if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
793             if (eval("document.form1."+location+".checked")) {
794                 e.checked = true;
795             } else {
796                 e.checked = false;
797             }
798         }
799       }
800     }
801     
802     function toggleThis(checkbox)
803     {
804        var cb = eval("document.form1."+checkbox);
805        cb.checked = !cb.checked;        
806     }
807
808 //-->
809 </script>
810
811 <form name="form0" method="post" action="\$MyURL">
812 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
813 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
814 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
815 <input type="hidden" name="action" value="browse">
816 <ul>
817 <li> Prohlí\9eíte zálohu #\$num, která byla spu\9atìna kolem \$backupTime
818         (\$backupAge dní zpìt),
819 \$filledBackup
820 <li> Zadej adresáø: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" value="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
821 <li> Klikni na adresáø ní\9ee a pokraèuj do nìj,
822 <li> Klikni na soubor ní\9ee a obnov ho,
823 <li> Mù\9ee\9a vidìt zálohu <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">history</a> aktuálního adresáøe.
824 </ul>
825 </form>
826
827 \${h2("Obsah \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
828 <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
829 <input type="hidden" name="num" value="\$num">
830 <input type="hidden" name="host" value="\$host">
831 <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
832 <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
833 <input type="hidden" name="action" value="Restore">
834 <br>
835 <table width="100%">
836 <tr><td valign="top" width="30%">
837     <table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#ffffff">
838     \$dirStr
839     </table>
840 </td><td width="3%">
841 </td><td valign="top">
842     <br>
843         <table border width="100%" align="left" cellpadding="3" cellspacing="1">
844         \$fileHeader
845         \$topCheckAll
846         \$fileStr
847         \$checkAll
848         </table>
849     </td></tr></table>
850 <br>
851 <!--
852 This is now in the checkAll row
853 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
854 -->
855 </form>
856 EOF
857
858 # ------------------------------
859 $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Historie záloh adresáøù pro \$host";
860
861 #
862 # These two strings are used to build the links for directories and
863 # file versions.  Files are appended with a version number.
864 #
865 $Lang{DirHistory_dirLink}  = "adres";
866 $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
867
868 $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
869 \${h1("Historie záloh adresáøù pro \$host")}
870 <p>
871 Tato obrazovka zobrazuje ka\9edou unikátní verzi souboru
872 ze v\9aech záloh:
873 <ul>
874 <li> Klikni na èíslo zálohy k návratu do prohlí\9eeèe záloh,
875 <li> Klikni na odkaz adresáøe (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) k pøechodu do
876      nìj,
877 <li> Klikni na odkaz verze souboru (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
878      \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) k jeho sta\9eení,
879 <li> Soubory se stejným obsahem v rùzných zálohách mají stejné
880      èíslo verze,
881 <li> Soubory nebo adresáøe, které nejsou ve vybrané záloze 
882      nejsou oznaèeny.
883 <li> Soubory zobrazené se stejným èíslem verze mohou mít rozdílné atributy.
884      Vyber èíslo zálohy k zobrazení atributù souboru.
885 </ul>
886
887 \${h2("Historie \${EscHTML(\$dirDisplay)}")}
888
889 <br>
890 <table border cellspacing="2" cellpadding="3">
891 <tr class="fviewheader"><td>Èíslo zálohy</td>\$backupNumStr</tr>
892 <tr class="fviewheader"><td>Èas zálohy</td>\$backupTimeStr</tr>
893 \$fileStr
894 </table>
895 EOF
896
897 # ------------------------------
898 $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Obnovit #\$num detailù pro \$host";
899
900 $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
901 \${h1("Obnovit #\$num Detailù pro \$host")}
902 <p>
903 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
904 <tr><td class="tableheader"> Èíslo </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} </td></tr>
905 <tr><td class="tableheader"> Vy\9eádal </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} </td></tr>
906 <tr><td class="tableheader"> Èas vy\9eádání </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
907 <tr><td class="tableheader"> Výsledek </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{result} </td></tr>
908 <tr><td class="tableheader"> Chybová zpráva </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{errorMsg} </td></tr>
909 <tr><td class="tableheader"> Zdrojový host </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostSrc} </td></tr>
910 <tr><td class="tableheader"> Èíslo zdrojové zálohy </td><td class="border"> \$RestoreReq{num} </td></tr>
911 <tr><td class="tableheader"> Zdrojová èást </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareSrc} </td></tr>
912 <tr><td class="tableheader"> Cílový host </td><td class="border"> \$RestoreReq{hostDest} </td></tr>
913 <tr><td class="tableheader"> Cílová èást </td><td class="border"> \$RestoreReq{shareDest} </td></tr>
914 <tr><td class="tableheader"> Èas spu\9atìní </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
915 <tr><td class="tableheader"> Doba trvání </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
916 <tr><td class="tableheader"> Poèet souborù </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{nFiles} </td></tr>
917 <tr><td class="tableheader"> Celková velikost </td><td class="border"> \${MB} MB </td></tr>
918 <tr><td class="tableheader"> Pøenosová rychlost </td><td class="border"> \$MBperSec MB/sec </td></tr>
919 <tr><td class="tableheader"> TarCreate chyb </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
920 <tr><td class="tableheader"> Xfer chyb </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{xferErrs} </td></tr>
921 <tr><td class="tableheader"> Xfer log soubor </td><td class="border">
922 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">View</a>,
923 <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$host">Errors</a>
924 </tr></tr>
925 </table>
926 </p>
927 \${h1("Seznam souborù/adresáøù")}
928 <p>
929 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
930 <tr class="tableheader"><td>Originální soubor/adresáø</td><td>Obnoven do</td></tr>
931 \$fileListStr
932 </table>
933 EOF
934
935 # ------------------------------
936 $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Archivovat #\$num detailù pro \$host";
937
938 $Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF;
939 \${h1("Archivovat #\$num Detailù pro \$host")}
940 <p>
941 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
942 <tr><td class="tableheader"> Èíslo </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} </td></tr>
943 <tr><td class="tableheader"> Vy\9eádal </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} </td></tr>
944 <tr><td class="tableheader"> Èas vy\9eádání </td><td class="border"> \$reqTime </td></tr>
945 <tr><td class="tableheader"> Odpovìd </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{result} </td></tr>
946 <tr><td class="tableheader"> Chybová zpráva </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{errorMsg} </td></tr>
947 <tr><td class="tableheader"> Èas spustìní </td><td class="border"> \$startTime </td></tr>
948 <tr><td class="tableheader"> Dpba trvání </td><td class="border"> \$duration min </td></tr>
949 <tr><td class="tableheader"> Xfer log soubor </td><td class="border">
950 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">View</a>,
951 <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$host">Errors</a>
952 </tr></tr>
953 </table>
954 <p>
955 \${h1("Seznam hostù")}
956 <p>
957 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
958 <tr class="tableheader"><td>Host</td><td>Èíslo kopie</td></tr>
959 \$HostListStr
960 </table>
961 EOF
962
963 # -----------------------------------
964 $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Souhrn emailù";
965
966 # -----------------------------------
967 #  !! ERROR messages !!
968 # -----------------------------------
969 $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new failed: zkontroluj apache error_log\n";
970 $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} =  
971               "\8apatný u\9eivatel: moje userid je \$>, místo \$uid"
972             . "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
973 # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé jsou oprávnìni prohlí\9eet souhrny PC.";
974 $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = 
975                   "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mohou ukonèit nebo spustit zálohování na"
976                 . " \${EscHTML(\$host)}.";
977 $Lang{Invalid_number__num} = "\8apatné èíslo \$num";
978 $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Nepodaøilo se otevøít \$file: problém konfigurace?";
979 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mají pøístup k log a konfiguraèním souborùm.";
980 $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mají pøístup k log souborùm.";
981 $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mají pøístup k souhrnu emailù.";
982 $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mohou prohlí\9eet soubory záloh"
983                 . " pro host \${EscHTML(\$In{host})}.";
984 $Lang{Empty_host_name} = "Prázdné jméno hosta.";
985 $Lang{Directory___EscHTML} = "Adresáø \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}"
986                     . " je prázdný";
987 $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Není mo\9ené prohlí\9eet - \9apatný název adresáøe"
988                     . " \${EscHTML(\$relDir)}";
989 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mohou obnovovat soubory zálohy"
990                 . " pro hosta \${EscHTML(\$In{host})}.";
991 $Lang{Bad_host_name} = "\8apatné jméno hosta \${EscHTML(\$host)}";
992 $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "Nevybral jste \9eádný soubor; prosím jdìte Zpìt k"
993                 . " výbìru souborù.";
994 $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "Nevybral jste \9eádného hosta; prosím jdìte Zpìt k"
995                 . " výbìru hostù.";
996 $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Nelze umístit \'..\' do názvu souboru";
997 $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Host \${EscHTML(\$In{hostDest})} neexistuje";
998 $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "Nemáte oprávnìní k obnovì na"
999                     . " \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
1000 $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Nelze otevøít nebo vytvoøit "
1001                 . "\${EscHTML(\"\$openPath\")}";
1002 $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mohou obnovovat soubory zálohy"
1003                 . " pro hosta \${EscHTML(\$host)}.";
1004 $Lang{Empty_host_name} = "Prázdné jméno hosta";
1005 $Lang{Unknown_host_or_user} = "Neznámý host nebo u\9eivatel \${EscHTML(\$host)}";
1006 $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mají pøístup k informacím o"
1007                 . " hostu \${EscHTML(\$host)}." ;
1008 $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mají pøístup k informacím o archivaci.";
1009 $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mají pøístup k informacím o obnovì.";
1010 $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Èíslo obnovení \$num pro hosta \${EscHTML(\$host)}"
1011                 . " neexsituje.";
1012 $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Èíslo archivu \$num pro hosta \${EscHTML(\$host)}"
1013                 . " neexsituje.";
1014 $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Nelze nalézt IP adresu pro \${EscHTML(\$host)}";
1015 $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
1016 \$host je DHCP host, and není známa jeho IP adresa.  Zkontrolováno
1017 netbios jméno \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, a zji\9atìno, \9ee zaøízení 
1018 není \$host.
1019 <p>
1020 Dokud nebude vidìt \$host na vybrané DHCP adrese, mù\9eete pouze
1021 spustit \9eádost z pøímo klientského zaøízení.
1022 EOF
1023
1024 # ------------------------------------
1025 # !! Server Mesg !!
1026 # ------------------------------------
1027
1028 $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "Záloha vy\9eádána z DHCP \$host (\$In{hostIP}) u\9eivatelem"
1029                                       . " \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1030 $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "Záloha vy\9eádána z \$host u\9eivatelem \$User";
1031 $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "Záloha ukonèena/vyøazena z fronty z \$host u\9eivatelem \$User";
1032 $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Obnova vy\9eádána na hosta \$hostDest, obnova #\$num,"
1033              . " u\9eivatelem \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1034 $Lang{Archive_requested} = "Archivace vy\9eádána u\9eivatelem \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}";
1035
1036 # -------------------------------------------------
1037 # ------- Stuff that was forgotten ----------------
1038 # -------------------------------------------------
1039
1040 $Lang{Status} = "Stav";
1041 $Lang{PC_Summary} = "Souhrn hostù";
1042 $Lang{LOG_file} = "LOG soubor";
1043 $Lang{LOG_files} = "LOG soubory";
1044 $Lang{Old_LOGs} = "Staré LOGy";
1045 $Lang{Email_summary} = "Souhrn emailù";
1046 $Lang{Config_file} = "Konfiguraèní soubor";
1047 # $Lang{Hosts_file} = "Hosts soubor";
1048 $Lang{Current_queues} = "Aktuální fronty";
1049 $Lang{Documentation} = "Dokumentace";
1050
1051 #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Jméno u\9eivatele nebo hosta:</small>";
1052 $Lang{Go} = "Jdi";
1053 $Lang{Hosts} = "Hosts";
1054 $Lang{Select_a_host} = "Vyber hosta...";
1055
1056 $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Nebyli \9eádné archivy </h2>\n";
1057 $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Toto PC nebylo nikdy zálohováno!! </h2>\n";
1058 $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Toto PC je pou\9eíváno u\9eivatelem \${UserLink(\$user)}";
1059
1060 $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Rozbalování chyb)";
1061 $Lang{XferLOG} = "XferLOG";
1062 $Lang{Errors}  = "Chyby";
1063
1064 # ------------
1065 $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
1066 <li>Poslední email odeslán u\9eivately \${UserLink(\$user)} byl v \$mailTime, pøedmìt "\$subj".
1067 EOF
1068 # ------------
1069 $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
1070 <li>Pøíkaz \$cmd je aktuálnì vykonáván pro \$host, spu\9atìn v \$startTime.
1071 EOF
1072
1073 # -----------
1074 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1075 <li>Host \$host èeká ve frontì na pozadí (bude brzy zálohován).
1076 EOF
1077
1078 # ----------
1079 $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
1080 <li>Host \$host èeká ve frontì u\9eivatelù (bude brzy zálohován).
1081 EOF
1082
1083 # ---------
1084 $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
1085 <li>Pøíkaz pro \$host èeká ve frontì pøíkazù (bude brzy spu\9atìn).
1086 EOF
1087
1088 # --------
1089 $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
1090 <li>Poslední stav \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason v èase \$startTime.
1091 EOF
1092
1093 # --------
1094 $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
1095 <li>Poslední chyba je \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
1096 EOF
1097
1098 # ------
1099 $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
1100 <li>Pingy na \$host selhaly \$StatusHost{deadCnt} za sebou.
1101 EOF
1102
1103 # -----
1104 $Lang{Prior_to_that__pings} = "Pøedchozí pingy";
1105
1106 # -----
1107 $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = <<EOF;
1108 <li>\$priorStr na \$host byli úspì\9ané \$StatusHost{aliveCnt}
1109          za sebou.
1110 EOF
1111
1112 $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_consecutive_times___} = <<EOF;
1113 <li>Proto\9ee \$host byl na síti alespoò \$Conf{BlackoutGoodCnt}
1114 za sebou, nebude zálohován z \$blackoutStr.
1115 EOF
1116
1117 $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 to \$t1 on \$days";
1118
1119 $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
1120 <li>Zálohy byli odlo\9eeny na \$hours hodin
1121 (<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">zmìn toto èíslo</a>).
1122 EOF
1123
1124 $Lang{tryIP} = " a \$StatusHost{dhcpHostIP}";
1125
1126 # $Lang{Host_Inhost} = "Host \$In{host}";
1127
1128 $Lang{checkAll} = <<EOF;
1129 <tr><td class="fviewborder">
1130 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Select all
1131 </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
1132 <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
1133 </td></tr>
1134 EOF
1135
1136 $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
1137 <tr><td class="fviewborder">
1138 <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&nbsp;Select all
1139 </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
1140 <input type="submit" name="Submit" value="Archive selected hosts">
1141 </td></tr>
1142 EOF
1143
1144 $Lang{fileHeader} = <<EOF;
1145     <tr class="fviewheader"><td align=center> Jméno</td>
1146        <td align="center"> Typ</td>
1147        <td align="center"> Mód</td>
1148        <td align="center"> #</td>
1149        <td align="center"> Velikost</td>
1150        <td align="center"> Datum zmìny</td>
1151     </tr>
1152 EOF
1153
1154 $Lang{Home} = "Doma";
1155 $Lang{Browse} = "Prohlí\9eení záloh";
1156 $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Poslední \9apatný XferLOG";
1157 $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Poslední \9apatný XferLOG (chyb&nbsp;pouze)";
1158
1159 $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
1160 <li> Toto zobrazení je slouèeno se zálohou #\$numF.
1161 EOF
1162
1163 $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
1164 <li> Vyberte zálohu, kterou si pøejete zobrazit: <select onChange="window.location=this.value">\$otherDirs </select>
1165 EOF
1166
1167 $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
1168 \${h2("Obnovit souhrn")}
1169 <p>
1170 Klikni na obnovení pro více detailù.
1171 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1172 <tr class="tableheader"><td align="center"> Obnovení # </td>
1173     <td align="center"> Výsledek </td>
1174     <td align="right"> Datum spu\9atení</td>
1175     <td align="right"> Doba trvání/minuty</td>
1176     <td align="right"> #souborù </td>
1177     <td align="right"> MB </td>
1178     <td align="right"> #tar chyb </td>
1179     <td align="right"> #xferErrs </td>
1180 </tr>
1181 \$restoreStr
1182 </table>
1183 <p>
1184 EOF
1185
1186 $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
1187 \${h2("Souhrn archivù")}
1188 <p>
1189 Klikni na èíslo archivu pro více detailù.
1190 <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
1191 <tr class="tableheader"><td align="center"> Archiv# </td>
1192     <td align="center"> Výsledek </td>
1193     <td align="right"> Datum spu\9atení</td>
1194     <td align="right"> Doba trvání/minuty</td>
1195 </tr>
1196 \$ArchiveStr
1197 </table>
1198 <p>
1199 EOF
1200
1201 $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentace";
1202
1203 $Lang{No} = "ne";
1204 $Lang{Yes} = "ano";
1205
1206 $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
1207 <tr><td bgcolor="#ffffff">Adresáø \${EscHTML(\$dirDisplay)} je prázdný
1208 </td></tr>
1209 EOF
1210
1211 #$Lang{on} = "zapnout";
1212 $Lang{off} = "vypnout";
1213
1214 $Lang{backupType_full}    = "plný";
1215 $Lang{backupType_incr}    = "inkr";
1216 $Lang{backupType_partial} = "èásteèný";
1217
1218 $Lang{failed} = "neúspì\9aný";
1219 $Lang{success} = "úspì\9aný";
1220 $Lang{and} = "a";
1221
1222 # ------
1223 # Hosts states and reasons
1224 $Lang{Status_idle} = "neèinný";
1225 $Lang{Status_backup_starting} = "záloha se spou\9atí";
1226 $Lang{Status_backup_in_progress} = "záloha probíhá";
1227 $Lang{Status_restore_starting} = "obnovení se spou\9atí";
1228 $Lang{Status_restore_in_progress} = "obnovení probíhá";
1229 $Lang{Status_link_pending} = "link èeká";
1230 $Lang{Status_link_running} = "link bì\9eí";
1231
1232 $Lang{Reason_backup_done}    = "hotovo";
1233 $Lang{Reason_restore_done}   = "obnovení dokonèeno";
1234 $Lang{Reason_archive_done}   = "archivace dokonèena";
1235 $Lang{Reason_nothing_to_do}  = "neèinný";
1236 $Lang{Reason_backup_failed}  = "zálohování selhalo";
1237 $Lang{Reason_restore_failed} = "obnovení selhalo";
1238 $Lang{Reason_archive_failed} = "archivace selhala";
1239 $Lang{Reason_no_ping}        = "\9eádný ping";
1240 $Lang{Reason_backup_canceled_by_user}  = "zálohování zru\9aeno u\9eivatelem";
1241 $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "obnovení zru\9aeno u\9eivatelem";
1242 $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivace zru\9aena u\9eivatelem";
1243 $Lang{Disabled_OnlyManualBackups}  = "automatické zálohování zakázáno";  
1244 $Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "zakázáno";                  
1245
1246
1247 # ---------
1248 # Email messages
1249
1250 # No backup ever
1251 $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: \9eadné zálohy hosta \$host se nezdaøili";
1252 $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
1253 To: $user$domain
1254 cc:
1255 Pøedmìt: $subj
1256 $headers
1257 Dear $userName,
1258
1259 Va\9ae PC ($host) nebylo nikdy úspì\9anì zálohováno na\9aím
1260 zálohovacím softwarem.  Zálohování PC by mìlo být spu\9atìno 
1261 automaticky, kdy\9e je Va\9ae PC pøipojeno do sítì. Mel by jste
1262 kontaktovat Va\9ai podporu pokud:
1263
1264   - Va\9ae PC bylo pravidelnì pøipojováno do sítì, zøejmì
1265     je nìjaký probém v nastavení nebo konfiguraci, který zabraòuje
1266     zálohování.
1267
1268   - Nechcete Va\9ae PC zálohovat a chcete pøestat dostávat tyto zprávy.
1269
1270 Ujistìte se, \9ee je Va\9ae PC pøipojeno do sítì, a\9e budete pøí\9atì v kanceláøi.
1271
1272 S pozdravem,
1273 BackupPC Genie
1274 http://backuppc.sourceforge.net
1275 EOF
1276
1277 # No recent backup
1278 $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: \9eádné nové zálohy pro \$host";
1279 $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
1280 To: $user$domain
1281 cc:
1282 Pøedmìt: $subj
1283 $headers
1284 Drahý $userName,
1285
1286 Va\9ae PC ($host) nebylo úspì\9anì zálohovýno ji\9e $days dní.
1287 Va\9ae PC bylo korektnì zálohováno $numBackups krát od $firstTime 
1288 do dne pøed $days dny.  Zálohování PC by se mìlo spustit automaticky,
1289 kdy\9e je Va\9ae PC pøipojeno do sítì.
1290
1291 Pokud bylo Va\9ae PC pøipojeno do sítì více ne\9e nìkolik hodin v prùbìhu
1292 posledních $days dní, mìl by jste kontaktovat Va\9ai podporu k zji\9atìní,
1293 proè zálohování nefunguje.
1294
1295 Pokud jste mimo kanceláø, nemù\9eete udìlat nic jiného ne\9e zkopírovat kritické
1296 soubory na jiná media. Mìl by jste mít na pamìti, \9ee v\9aechny soubory vytvoøené
1297 nebo zmìnìné v posledních $days dnech (i s v\9aemi novými emaily a pøílohami) 
1298 nebudou moci býti obnoveny, pokud se disk ve Va\9aem poèítaèi po\9akodí.
1299
1300 S pozdravem,
1301 BackupPC Genie
1302 http://backuppc.sourceforge.net
1303 EOF
1304
1305 # Old Outlook files
1306 $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Soubory programu Outlook na \$host je nutné zálohovat";
1307 $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
1308 To: $user$domain
1309 cc:
1310 Pøedmìt: $subj
1311 $headers
1312 Drahý $userName,
1313
1314 Soubory programu Outlook na Va\9aem PC mají $howLong.
1315 Tyto soubory obsahují v\9aechny Va\9ae emaily, pøílohy, kontakty a informace v           
1316 kalendáøi.  Va\9ae PC bylo naposled korektnì zálohováno $numBackups krát od
1317 $firstTime do $lastTime. Nicménì Outlook zamkne v\9aechny svoje soubory kdy\9e
1318 je spu\9atìn a znemo\9eòuje jejich zálohování.
1319
1320 Doporuèujeme Vám zálohovat soubory Outlooku, kdy\9e jste pøipojen do sítì tak,
1321 \9ee ukonèíte program Outlook a v\9aechny ostatní aplikace a ve va\9aem prohlí\9eeèi
1322 otevøete tuto adresu:
1323
1324     $CgiURL?host=$host               
1325
1326 Vyberte "Spustit inkrementaèní zálohování" dvakrát ke spu\9atení nového 
1327 zálohování. Mù\9eete vybrat "Návrat na $host page" a poté stiknout "obnovit"
1328 ke zji\9atìní stavu zálohování. Dokonèení mù\9ee trvat nìkolik minut.
1329
1330 S pozdravem,
1331 BackupPC Genie
1332 http://backuppc.sourceforge.net
1333 EOF
1334
1335 $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "nebylo zálohováno úspì\9anì";
1336 $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "nebylo zálohováno \$days dní";
1337
1338 #######################################################################
1339 # RSS strings
1340 #######################################################################
1341 $Lang{RSS_Doc_Title}       = "BackupPC Server";
1342 $Lang{RSS_Doc_Description} = "RSS kanál BackupPC";
1343 $Lang{RSS_Host_Summary}    = <<EOF;
1344 Poèet plných: \$fullCnt;
1345 Èas plných/dní: \$fullAge;
1346 Celková velikost/GB: \$fullSize;
1347 Rychlost MB/sec: \$fullRate;
1348 Poèet inkr: \$incrCnt;
1349 Èas inkr/Dní: \$incrAge;
1350 Stav: \$host_state;
1351 Poslední pokus: \$host_last_attempt;
1352 EOF
1353
1354 #######################################################################
1355 # Configuration editor strings
1356 #######################################################################
1357
1358 $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Pouze oprávnìní u\9eivatelé mohou editovat konfikuraci.";
1359 $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Editovat konfiguraci";
1360 $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts}  = "Editovat Hosty";
1361
1362 $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Server";
1363 $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Hlavní parametry";
1364 $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Plán probuzení";
1365 $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Rovnocenné úlohy";
1366 $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Limity úlo\9ei\9atì";
1367 $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Ostatní paramtery";
1368 $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Vzdálené nastavení Apache";
1369 $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Cesty programu";
1370 $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Instalaèní cesty";
1371 $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
1372 $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Nastavení emailu";
1373 $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Nastavení emailu u\9eivatelùm";
1374 $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
1375 $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Administraèní práva";
1376 $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Renderování stránky";
1377 $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Cesty";
1378 $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "U\9eivatelské URL";
1379 $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Editace konfigurace u\9eivatelù";
1380 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Xfer";
1381 $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Nastavení Xfer";
1382 $Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "Nastavení FTP";
1383 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Nastavení Smb";
1384 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Nastavení Tar";
1385 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Nastavení Rsync";
1386 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Nastavení Rsyncd";
1387 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Nastavení Archivace";
1388 $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Zahrnout/Vylouèit";
1389 $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Smb Cesty/Pøíkazy";
1390 $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Tar Cesty/Pøíkazy";
1391 $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Rsync  Cesty/Pøíkazy/Argumenty";
1392 $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Rsyncd Port/Argumenty";
1393 $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Archivace Cesty/Pøíkazy";
1394 $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Plán";
1395 $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Plné zálohy";
1396 $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Inkrementaèní zálohy";
1397 $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Pøetí\9eení";
1398 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Ostatní";
1399 $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Nastavení zálohování";
1400 $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Vyhledávání klientùp";
1401 $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Ostatní";
1402 $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "U\9eivatelské pøíkazy";
1403 $Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Hosti";
1404
1405 $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<EOF;
1406 K pøidání nového hosta, vyberte Pøidat a zadejte jméno. Pro
1407 konfiguraci hosta z jiného hosta, zadejte jméno hosta jako
1408 NEWHOST=COPYHOST. To pøepí\9ae existující konfiguraci pro NEWHOST.  
1409 Tento postup mù\9eete pou\9eít i pto existujícího hosta.
1410 Hosta sma\9eete stisknutím tlaèítka delete. Pøidání, smazání a kopírování
1411 konfigurace nanabude platnosti dokud nedojde k stisknutí tlaèítka Ulo\9eit 
1412 \8eádná ze záloh smazaných hostù nebude odstranìna, tedy pokud omylem
1413 so if you accidently delete a host, simply re-add it.  To completely
1414 sma\9eete hostovy zálohy, musíte ruènì smazat soubory v \$topDir/pc/HOST
1415 EOF
1416
1417 $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
1418 \${h1("Hlavní editor konfigurace")}
1419 EOF
1420
1421 $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
1422 \${h1("Editor konfigurace hosta \$host")}
1423 <p>
1424 Poznámka: oznaète Pøepsat, pokud chcete modifikovat hodnotu
1425 specifickou pro tohoto hosta.
1426 <p>
1427 EOF
1428
1429 $Lang{CfgEdit_Button_Save}     = "Ulo\9eit";
1430 $Lang{CfgEdit_Button_Insert}   = "Vlo\9eit";
1431 $Lang{CfgEdit_Button_Delete}   = "Smazat";
1432 $Lang{CfgEdit_Button_Add}      = "Pøidat";
1433 $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Pøepsat";
1434 $Lang{CfgEdit_Button_New_Key}  = "Nový klíè";
1435
1436 $Lang{CfgEdit_Error_No_Save}
1437             = "Chyba: Neulo\9eeno z dùvody chyb";
1438 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer}
1439             = "Chyba: \$var musí být celé èíslo";
1440 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number}
1441             = "Chyba: \$var musí být reálné èíslo";
1442 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer}
1443             = "Chyba: vstup \$var \$k musí být celé èíslo";
1444 $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number}
1445             = "Chyba: vstup \$var \$k musí být reálné èíslo";
1446 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program}
1447             = "Chyba: \$var musí být správná cesta";
1448 $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option}
1449             = "Chyba: \$var musí být správná mo\9enost";
1450 $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist}
1451             = "Kopie hosta \$copyHost neexistuje; vytváøím nový název hosta \$fullHost. Sma\9ete tohota hosta, pokud to není to, co jste chtìl.";
1452
1453 $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config}
1454             = "\$User zkopíroval konfiguraci z hosta \$fromHost do \$host\n";
1455 $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param}
1456             = "\$User smazal \$p z \$conf\n";
1457 $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value}
1458             = "\$User pøidal \$p do \$conf, nastavil na \$value\n";
1459 $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value}
1460             = "\$User zmìnil \$p v \$conf do \$valueNew z \$valueOld\n";
1461 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete}
1462             = "\$User smazal hosta \$host\n";
1463 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change}
1464             = "\$User host \$host zmìnil \$key z \$valueOld na \$valueNew\n";
1465 $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
1466             = "\$User pøidal host \$host: \$value\n";
1467   
1468 #end of lang_cz.pm