really clean eveything on make reset
[BackupPC.git] / LICENSE
2002-08-10 cbarrattv1.5.0 v1_5_0