add up to 10 entries, but not more
[angular-mojolicious.git] / public / app / casopisi2010 / upitnik.html
1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html xmlns:ng="http://angularjs.org">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <script src="angular.js" ng:autobind></script>
6
7 <title>Upitnik o stranim časopisima</title>
8
9 <script src="upitnik.js"></script>
10
11 <link rel="stylesheet" href="upitnik.css" type="text/css">
12
13 </head>
14 <body>
15
16 <div class="root" ng:controller="Upitnik" ng:init="$window.$root = this;">
17
18 <h2>
19 1. Koji su Vam strani časopisi najpotrebniji?
20 </h2>
21 <div>
22 <p>Navedite naslove stranih časopisa u kojima nalazite najveći broj članaka potrebnih u Vašem istraživanju i nastavi, koje najčešće citirate ili koje redovito pratite, bez obzira na to da li su Vam sada dostupni ili ne.</p>
23 <p>Navedite <b>barem 3 naslova</b>.</p>
24 </div>
25
26 <div ng:repeat="casopis in upitnik.casopisi">
27 <input class="text1" name="casopis.naslov" ng:required>
28 <a href="" ng:click="upitnik.casopisi.$remove(casopis)">obriši</a>
29 </div>
30 <a href="" ng:click="upitnik.casopisi.$add({naslov:''})" ng:show="upitnik.casopisi.$count() < 10">Dodaj još jedan naslov</a>
31
32 <h2>
33 2. Odaberite i obrazložite svoj izbor:
34 </h2>
35
36 <label class="radio">
37 <input type="radio" name="upitnik.inacica" value="elektronicka"> Važnije mi je da knjižnica osigura stalni pristup elektroničkoj inačici časopisa.
38 </label>
39
40 <label class="radio">
41 <input type="radio" name="upitnik.inacica" value="tiskana"> Važnije mi je da knjižnica nabavi tiskani primjerak časopisa.
42 </label>
43
44 <label class="radio">
45 <input type="radio" name="upitnik.inacica" value="svejedno"> Svejedo mi je.
46 </label>
47
48 <h2>
49 3. Koji elektronički izvori informacija su Vam potrebni?
50 </h2>
51 <div>
52 <p>Navedite poznate Vam digitalne zbirke časopisa, knjiga ili drugih vrsta građe, bibliografske baze podataka i slično.</p>
53 </div>
54 <div ng:repeat="eizvor in upitnik.eizvori">
55         <input name="eizvor.naziv" class="text1">
56         <a href="" ng:click="upitnik.eizvori.$remove(eizvor)">obriši</a>
57 </div>
58 <a href="" ng:click="upitnik.eizvori.$add({naslov:''})">Dodaj još jedan izvor</a>
59
60
61 <div class="button">
62         <input type=submit ng:click="save()" value="save">
63         <input type=reset ng:click="reset()" value="reset">
64 </div>
65
66 <div style="clear: both">
67 <input type=checkbox name=debug style="float: right; clear: both">
68 <pre ng:show="debug">
69
70 dirty= invalid={{$invalidWidgets.visible()}}
71
72 upitnik = {{upitnik}}
73
74 </pre>
75 </div>
76
77 </div><!-- ng:controller="Upitnik" -->
78
79 </body>
80 </html>