added ssh config for hostnames
[edozvola] / ssh_config
1 # edozvola
2 Host edozvola-db-pgpool
3         Hostname 10.200.1.60
4
5 Host edozvola-db-01
6         Hostname 10.200.1.61
7
8 Host edozvola-db-02
9         Hostname 10.200.1.62