Now either apimote1 or apimote works as apimote name.
[goodfet] / firmware / platforms / apimote.h
2012-07-24 travisutkApimote patch. I think this works.
2012-07-24 rmspeersMoved board definition from apimote to apimote1 for...
2012-07-24 travisutkHello world on the Apimote!