Configure typo, forgot to escape a $.
[goodfet] / hardware / README.txt
2009-04-30 travisutkHello, world.