Now either apimote1 or apimote works as apimote name.