add SSH="ssh hostname " ./ifstat.pl to run remotly