upstream nginx-0.7.35
[nginx.git] / nginx / CHANGES.ru
index d1eca6e..ad56b05 100644 (file)
@@ -1,4 +1,19 @@
 
+éÚÍÅÎÅÎÉÑ × nginx 0.7.35                                          16.02.2009
+
+    *) éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ: ÄÉÒÅËÔÉ×Á ssl_engine ÎÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÌÁ SSL-ÁËÓÅÌÅÒÁÔÏÒ 
+       ÄÌÑ ÁÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÈ ÛÉÆÒÏ×.
+       óÐÁÓÉÂÏ Marcin Gozdalik.
+
+    *) éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ: ÄÉÒÅËÔÉ×Á try_files ×ÙÓÔÁ×ÌÑÌÁ MIME-type, ÉÓÈÏÄÑ ÉÚ 
+       ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÑ ÐÅÒ×ÏÎÁÞÁÌØÎÏÇÏ ÚÁÐÒÏÓÁ.
+
+    *) éÓÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ: × ÄÉÒÅËÔÉ×ÁÈ server_name, valid_referers É map 
+       ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÏÂÒÁÂÁÔÙ×ÁÌÉÓØ ÉÍÅÎÁ ×ÉÄÁ "*domain.tld", ÅÓÌÉ 
+       ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÌÉÓØ ÍÁÓËÉ ×ÉÄÁ ".domain.tld" É ".subdomain.domain.tld"; 
+       ÏÛÉÂËÁ ÐÏÑ×ÉÌÁÓØ × 0.7.9.
+
+
 éÚÍÅÎÅÎÉÑ × nginx 0.7.34                                          10.02.2009
 
     *) äÏÂÁ×ÌÅÎÉÅ: ÐÁÒÁÍÅÔÒ off × ÄÉÒÅËÔÉ×Å if_modified_since.