use SPI slave
[trilby-hat-fpga] / docs / Trilby2V23PUBLIC.pdf
2022-01-01 Dobrica Pavlinusicadded Trilby HAT schematics